โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสอาด แสงเขียว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิปุณ ธรรมโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรสวรรค์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสานิตย์ สนธิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : กำนันนคร แจ่มวิจิตรโต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ สิงห์ขาว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำลี หงส์ษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ อาจมังกร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : อบต.ลำพยนต์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ หมวกอิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย แจ่มวิจิตรโต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ธรรมชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เพ็ชรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ชาญชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ฟุ้งสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
เบอร์โทร :