โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวิตรา เส็งเอี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสนทยา สุยสว่าง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราพร เพ็งพะยม