โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเจริญ ตะเพียนทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพรทิพย์ งามสมจันทร์
ครู คศ.2