โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสานิตย์ สนธิ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิพวรรณ สังข์ธีรฐธิติ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางพรทิพย์ งามสมจันทร์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวพนาวรรณ์ เทียนสัน
ครูผู้ช่วย