โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุบลวรรณ เกลียวสีนาค
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสานิตย์ สนธิ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางนงลักษณ์ รอดอุตส่าห์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ