โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1 4 6 10
อนุบาล 2 6 4 10
รวม 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8
15
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 15 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 23
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 9 24
ประถมศึกษาปีที่ 6

12

13 25
รวม 63 63
126
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 6
21
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 11 23
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 18 27
รวม

36

35 71
รวมทั้งสิ้น 109 108 217