โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ

      เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  เป็นผู้นำพัฒนา

ปรัชญา
     
      ปฺญญานรานํ รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วของนรชน