โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
236 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านน้ำวิ่ง   ตำบลลำพยนต์  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
เบอร์โทรศัพท์ (056) 298824
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                              ประวัติ
                   โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

 

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายศรี  สิงโตทองได้มอบที่ดินทำการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๒๐ ไร่ในการดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนครั้งแรกนั้น นายเกลื่อน จันทร์ดี และนายจันทร์ อยู่เย็น นายสังวาล สิงห์มา และนายสร้อย คอบัว พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น ได้รวมกันทำการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๑๒ × ๑๔ เมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน หลังคามุงแฝก เสาไม้ทุบเปลือกได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๙ โดยได้ชื่อว่า โรงเรียนนิคมสร้างตนเองตาคลีมีครูมาทำการสอน ๒ คน คือ
. นายบุญส่ง พ่วงเสือ วุฒิสามัญ ม.๖ วุฒิครู ป. ดำรงตำแหน่งครู
๒.นายแป้งล่ำ ชุ่มอ่อง  วุฒิอาชีวะปลาย              ดำรงตำแหน่งครู

โดยได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การเปลี่ยนแปลง

ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๓ ตำบลตากฟ้า ซึ่งเดิมอยู่เขตการปกครองของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แยกการปกครองออกจากอำเภอตาคลี โดยยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอตากฟ้า จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองตาคลีมาเป็น          โรงเรียนน้ำวิ่ง

                ก.อาคารเรียนและงบประมาณ

                ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ ได้รับเงินงบประมาณจากนิคมสร้างตนเองตาคลีจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สร้างต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว เป็นหลังคามุงสังกะสี ตีฝ่าโปร่งรอบอาคารเรียน

                ปี พุทธศักราช ๒๕๐๘๑ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทำการสร้างห้องเรียนเพิ่ม ๑ ห้องเรียน

                ปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ ได้ทำการรื้ออาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรม ทำการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนใหม่ตามแบบ ๐๐๑ ดัดแปลงขนาด ๘ × ๓๐ จำนวน ๔ ห้องเรียน ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันทำการก่อสร้างโดยไม่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ

                ปี พุทธศักราช ๒๕๐๙ ได้รับเงินบำรุงภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ทำการต่อเติมอี ๒ ห้องเรียน

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๒ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนประถมปลายตามแบบ ๐๐๘ ดัดแปลง จำนวน ๒ ห้องเรียน ๑ ห้องพักครู โดยกำนันสงัด บุญเกิด บริจาค ๒๕,๐๐๐ พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันก่อสร้าง ๔,๕๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๒๕,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๗ ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๓๕,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานตามแบบ ๓๑๒ ของกรมสามัญศึกษา

 จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนชมชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง

และทำการก่อสร้างเสาธงคอนกรีต ๕,๘๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารประถมปลายจำนวน ๒ ห้องเรียน

 เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๖๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จำนวน ๔ ห้องเรียน ๑ ห้องพักครู เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้ทำสนามเด็กเล่นมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนบ้านพุนาคมาปลูกที่โรงเรียน

เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง

เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ปี พุทธศักราช ๒๕๓๘ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ผู้บริหารขณะนั้น คือ

ครูใหญ่ สอาด  แสงเขียว

ปี พุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๑ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับการประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรอง-มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นครั้งแรก

ปี พุทธศักราช ๒๕๔๖ นายสอาด  แสงเขียว ตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้ปลดเกษียณอายุราชการ ทางราชการ

ได้รับย้าย นายสุรินทร์  ฟุ้งสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                ปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ สร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม

 เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒ ถึง ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินได้รับรอง 

                ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ส้วมแบบ สปช.๖๐๔/๔๕ จำนวน    หลัง    จำนวน    ที่นั่ง  ราคา  ๒๔๑,๐๐๐  บาท(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                ปี  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่น ๒ และผ่านการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓

                วันที่   ๒๗- ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)เข้าประเมิน  รอบ สาม

                ปัจจุบันมีครู ๑๖  คน  ช่วยราชการ    คน  พนักงานราชการ    คน  อัตราจ้าง    คน(วิทย์-คณิตฯ)  ครูพี่เลี้ยง    คน อัตราจ้างรายเดือนนักการ    คน  มีนักเรียน  ๓๑๓  คน  นายสุรินทร์  ฟุ้งสุข  เป็นผู้อำนวยการ